ultra

 

O Firmě Mastr

Veškerou lesní , dřevařskou a zpracovatelskou činností se firma zabývá již od roku 1992. Obhospodařuji a vykonávám správce na tři sta hektarech lesa soukromých vlastníků, dále spolupracuji s dalšími majiteli lesů jak soukromími vlastníky tak i s obcemi a městy v regionu Královéhradeckého kraje. Firma disponuje dvěma manipulačními sklady a to ve Dřevíči u Hronova a v Ohnišově u Dobrušky, kde se manipuluje část vytěžené a nakoupené dřevní hmoty na sortimenty které dále zpracovávám na pilách v regionu (např. Pila Klein s.r.o.) nebo prodávám do jiných dřevařských továren v České republice a v zahraničí. Již několik let také provádíme pěstební a těžební zásahy na břehových porostech pro Povodí Labe s.p. Prioritou firmy je maximální zhodnocení dřevní hmoty, dlouhodobá spolupráce, solidní jednání a solventnost. Politikou firmy je poskytovat služby,které budou trvale uspokojovat požadavky a potřeby našich objednatelů. Každý pracovník musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky jakosti firmy svojí bezvadnou a kvalitní prací. Jsem si vědom,že udržení vysoké úrovně jakosti můžeme dosáhnout pouze tehdy,když každý pracovník bude jednoznačně odpovědný za kvalitu svoji práce. Vedení firmy se ztotožňuje s požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001 a s vybranými prvky jakosti a zavazuje se k účinnému uplatňování této politiky jakosti v celé firmě.

Cíle firmy

  1. Odběratelé jsou hlavním hodnotitelem jakosti našich činností, zavedením systému zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou jakost.
  2. Vytváření podmínek pro to, aby výsledky činnosti firmy byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy. každý pracovník nese odpovědnost za výsledky a kvalitu své práce.
  3. Zabezpečování jakosti nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
  4. Jakost spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy.

NAŠE NABÍDKA

  1. pěstební činnost
  2. Zalesňování lesních a nelesních pozemků, ochrana a ošetřování mladých lesních kultur, porostů i jednotlivých stromků, výřez plevelných dřevin, prořezávky mladých lesních porostů, prořezávky kolem vodotečí
  3. těžební činnost
  4. Probírky mladých lesních porostů, nahodilé a mýtní úmyslné těžby, těžby břehových porostů, přiblížení dřeva na odvozní místo vhodnými prostředky podle charakteru lokality, odvoz krátkého a dlouhého dřeva odvozními soupravami Tatra 815 HR, rekonstrukce lesních a břehových porostů
  5. ostatní činnosti
  6. Výkup všech sortimentů dřeva, komplexní správa lesů, poradenská služba, vedení lesní hospodářské evidence, vyřizování povolení k těžbě, státních dotací, pořez a prodej řeziva, výroba a prodej řeziva, údržby a opravy lesních cest, vodotečí,po dohodě je možné sjednat odborného lesního hospodáře
 
Martin Struhař - MASTR

Deštné v Orlických horách
517 91
Mobil: 602 465 842
E-mail: martin.struhar@dkanet.cz
IČ: 16773527 DIČ: CZ6401290786
 
Copyright © 2015, struhar.cz
Tvorba WWW: TOMMYART